آموزشی

آموزش

ویرایش وبلاگ

به نام خداوند بخشنده ومهربان

دانش آموزان عزیز ویرایش وبلاگ درس  عربی سال هفتم به زودی اصلاح می شود با تشکر از حسن انتخاب شما

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر 1392ساعت 11:38  توسط محبوبی   | 

قواعد درس دهم سال اول راهنمایی

جمع مكسر :بعضي از اسم ها با تغيير شكل مفرد آن ها جمع بسته مي شوند يا از به هم ريختن كلمه ي مفرد جمع مكسر ساخته مي شود وساختن آن قواعد خاصي ندارد وبه صورت سماعي است كه در فارسي كاربرد فراوان دارد .

  مثال :     شخص = اشخاص       شهيد = شهداء        نبي = انبياء        وصي = اوصياء        

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 9:7  توسط محبوبی   | 

قواعد درس نهم سال دوم راهنمایی

 فعل مضارع مخاطب

نوع فعل

فعل

ترجمه

ضمير

مفرد مذكر مخاطب

 تذهَبُ

 مي روي تويك مرد

  انتَ

مفرد مؤنث مخاطب

 تذهَبينَ

 مي روي تويك زن

  انتِ

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 9:1  توسط محبوبی   | 

قواعد درس نهم سال سوم راهنمایی

مفعول :اسمي است كه فعل جمله بر روي آن واقع مي شود ومعمولاً بعد از فاعل مي آيد .

علامت مفعول نصب (فتحه يا تنوين فتحه )است

در يك جمله ي فعليه فعل وفاعل دو جزءاصلي هستند كه ممكن است جمله به مفعول نياز نداشته باشد ودربعضي اوقات جمله براي كامل شدن به مفعول نياز داشته باشد.

مثال اكل سعيد ٌالطعامَ       نظر سعيد الي السماء

كه در جمله ي اول فعل نياز به مفعول دارد ولي در جمله ي دوم نيازي به مفعول ندارد

جارومجرور :از يك حرف ويك اسم (مجرور) تشكيل شده است

مثال :  نظر سعيد الي السماء

مهمترين حروف جر عبارت است از( في -  مِن – ل  -  الي  -   علي  -  ب و...............

مجرور به حرف جر : اسمي كه بعداز حرف جر قرار مي گيرد وعلامت آن ( كسره ياتنوين كسره ) است

دخل التلاميذُ في الصفِ       فرح ناصر ٌبِشدةٍ
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 8:56  توسط محبوبی   | 

قواعد درس نهم سال اول راهنمایی

به كلماتي كه بر بيش از دونفردلالت دارد جمع مي گويند

جمع به دودسته تقسيم مي شود 1-جمع سالم 2- جمع مكسر

جمع سالم به دودسته تقسيم ميشود 1-جمع سالم مذكر 2-جمع سالم مونث

1-جمع سالم مذكر: اگر به آخر اسمي « ونَ  -   ينَ  »   اضافه كنيم  جمع سالم مونث مي گويند

مثال :  عالم    =     عالمون َ   -     عالمينَ

        صادق  =      صادقونَ    -  صادقينَ

2- جمع سالم مونث : اگر اسم داراي   ة  باشد براي جمع بستن از «ات »استفاده وحرف   ة   راحذف مي كنيم

مثال :  عالمة    =     عالمات 

        صادقة  =      صادقات

اشاره به كلمات براي جمع  اشاره به نزديك  هؤلاء به معني اينان ، اينها

اشاره به كلمات براي جمع  اشاره به دور  اولئك  به معني آنان ، آنها 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اسفند 1390ساعت 10:52  توسط محبوبی   | 

قواعد درس هشتم سال دوم راهنمایی

 

رديف

 

نوع فعل

فعل

ترجمه

ضمير

مثني مذكر غائب

يَذهَبان

مي روندآن دومرد

هما

جمع مذكر غائب

يَذهَبون

مي روندآن چندمرد

هم

5

مثني مؤنث غائب

تَذهَبان

مي روندآن دوزن

هما

جمع مؤنث غائب

يَذهَبنَ

مي روندآن چندزن

هن

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اسفند 1390ساعت 10:50  توسط محبوبی   | 

قواعد درس هشتم سال سوم راهنمایی

جمله فعليه : به جمله اي كه با فعل شروع شود جمله ي فعليه مي گويند

جمله فعليه داراي دوجزءاصلي فعل وفاعل است .

ممكن است غير از فعل وفاعل داراي مفعول و......باشد.

*فعل همواره درابتداي جمله ي فعليه قرارداردواز لحاظ جنس (مذكر ومؤنث) بافاعل خود تطابق دارد.

مثال : ذهب عليٌ الي البيت        تَخرج فاطمةُ من الصف

*درجمله ي فعليه هرگاه فعل غايب باشدوپس از آن فاعل به صورت يك اسم ذكرشود،فعل مفرد مي آيد.

مثال : هَربَ الجميعُ من السِجن         دَخَلت التلميذات ُفي المدرسة

در اين دوجمله با آنكه فاعل (الجميعُ- التلميذاتُ)جمع هستند ولي فعل به صورت مفرد مي آيد.

فاعل : اسمي كه بر انجام دهنده ي فعل جمله دلالت دارد .

1-      علامت فاعل رفع ( ضمه يا تنوين ضمه )

2-      اگر فاعل اسم مونث باشد علامت ----ُ--  مي گيرد .

3-      هر فعلي حتما فاعل دارد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اسفند 1390ساعت 10:37  توسط محبوبی   | 

قواعد درس هشتم پایه اول راهنمایی

 وقتی می خواهیم اسمی بر دونفر یا دو شخص یا دو چیز دلالت کند به آخر کلمه « الف ونون» (ان )  یا  «یاء ونون »  (ین) اضافه می کنیم که مخصوص زبان عربی است که به آن تثنیه یا مثنی می گویند.

مثل :  طفل = طفلان -  طفلین

      شجرة=  شجرتان   -شجرتین

نکته قبلاً آموختیم که برای اشاره به یک شخص از هذا وهذه استفاده می کنیم همچنین برای اشاره به دو نفر برای کلمات مذکر هذان وهذین وکلمات مونث هاتان وهاتین استفاده میکنیم .

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن 1390ساعت 21:54  توسط محبوبی   | 

قواعد درس هفتم پایه دوم راهنمایی

صرف  فعل مضارع ؛

1-طرز ساختن فعل مضارع(حالوآینده) = حروف مضارعه (أتین )+ریشه سه حرفی فعل +علامت صیغه ها

2-همانند فعل ماضی دارای چهارده صیغه است که شش صیغه غایب وشش صیغه مخاطب ودوصیغه متکلم هستند.

 

ردیف

 

نوع فعل

 

اتین +فعل +علامت

 

فعل ساخته

 

ترجمه

 

ضمیر

 

ترجمه

 

1-

 

مضارع مفرد مذکر غائب

 

 یکتبُ

 

یکتبُ

 

می نوشت

 

هو

 

تو مرد

 

4-

 

مضارع مفرد مونث غائب

 

تکتبُ

 

تکتبُ

 

می نوشت

 

هی

 

توزن

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن 1390ساعت 21:50  توسط محبوبی   | 

قواعددرس هفتم سال سوم راهنمایی

انواع جمله :در زبان عربی جمله بر دونوع است :اسمیه وفعلیه

جمله اسمیه :جمله ای که با اسم شروع شود. مثال علی ٌ جالسٌ

 جمله فعلیه :جمله ای که با فعل شروع شود. مثال جلس علی ٌ

جمله اسمیه از دوجزءاصلی تشکیل شده است :مبتدا وخبر

مبتدا :اسمی است که در ابتدای جمله اسمیه می آید ودر مورد آن خبری داده می شود ،یا به کلمه ی اول جمله اسمیه مبتدا می گویند.

خصوصیت مبتدا : 

1- علامت مبتدا رفع (ضمه یاتنوین ضمه ) است.

مثال :المعلم ُنظر الی الکتاب . علی ٌخرج من البیت

نکته: قاعده بالا در مورد اسم های است که می تواند حرکت بگیرد .

مثال :هُم یذهبون          ذلک الکتابٌ

دراین دومثال هم وذلک مبتدا هستند اما نمی توانند علامت دیگری بگیرند

2-      مبتدا معمولاًبه یکی از صورتهای زیر ظاهر می شود

الف :اسم دارای ال  مثال التلمیذُمودبٌ      الکتاب ُنظیفٌ

*نکته :اسمی که ال داشته باشد، نمی تواند تنوین بگیرد .

ب: اسم اشخاص  مثال : علی ٌ تلمیذٌ   فاطمةُ مودبةٌ

*نکته :اسم اشخاص اگر مؤنث باشند ، نمی توانند تنوین بپذ یرند.

ج: اسم اشاره   مثال    :     هذا قلمُ     تلکَ مومنةٌ

د:ضمیر    مثال هی عالمةٌ      أنا مسلمٌ

*نکته :اسم اشاره وضمیر نمی توانند علامت رفع بپذیرند . 

خبر :معنی ومفهومی که معنای جمله را کامل کرده ودرباره مبتدا توضیح می دهد .

اقسام خبر

خبر به یکی از سه قسم زیر است

1-اسم که اگر بتواند علامت بپذیرد ومانند مبتدا رفع است ومعمولاًبه صورت تنوین می آید.

مثال : التلمیذُمودبٌ

2- حرف واسم

 مثال   :   التلمیذُفی المدرسة

3-   فعل   مثال : المعلمُ ذَهَبَ

دونکته درباره خبر  الف : خبر از لحاظ تعداد  (مفرد ،مثنی ،جمع ) وجنس (مؤنث ومذکر ) با مبتدا مطابقت دارد .  ب: مبتدا وخبر دوجزءاصلی جمله ی اسمیه را  تشکیل می دهند وبا وجود آنها جمله کامل می شود وبقیه به منظور کامل کردن معناست .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن 1390ساعت 21:47  توسط محبوبی   | 

مطالب قدیمی‌تر